Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted

Kehtivad alates 25.05 2018

Käesolevad Isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad, kuidas me Ragn-Sells AS-is oma Klientide isikuandmeid töötleme (edaspidi „kord“).

MÕISTED
Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on
avaldanud soovi kasutada meie poolt pakutavaid teenuseid või tooteid.
Antud korra mõttes loetakse Klientideks üksnes füüsilised isikud.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilisest
isikust Kliendi või juriidilisest isikust Kliendi esindaja kohta.
Töötlemine on igasugune toiming Isikuandmetega (kogumine,
säilitamine, salvestamine, muutmine jne)
Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise
eesmärgid ja vahendid. Antud korra mõttes on Isikuandmete vastutav
töötleja Ragn-Sells AS, registrikood: 10306958, aadress: SuurSõjamäe 50a, Tallinn 11415 Harjumaa Eesti, kontaktandmed:
+3726060439 info@ragnsells.ee
Volitatud töötleja on isik, kes Vastutava töötleja ülesandel ja nimel
töötleb Isikuandmeid.

ÜLDSÄTTED
Me töötleme Isikuandmeid vastavalt käesolevale korrale. Kord kehtib
kõikide meie Klientide Isikuandmete töötlemisele, sh enne korra
jõustumist tekkinud kliendisuhetega seotud Isikuandmete töötlemisele.
Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või
detailsemaid Isikuandmete töötlemise nõudeid.
Tagame igal ajal Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse
rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja
infotehnoloogilisi turvameetmeid. Nõuame sama ka volitatud
töötlejatelt või kolmandatelt isikutelt, kellele kooskõlas korraga
Isikuandmeid edastame.
Meil on õigus Isikuandmete töötlemise korda igal ajal ühepoolselt
muuta, teavitades sellest Kliente vähemalt üks kuu enne muudatuste
jõustumist ettevõtte veebilehel www.ragnsells.ee, kui seadusega ei ole
sätestatud teisiti.

ISIKUANDMETE LIIGID
Kogume Isikuandmeid Klientidelt nii lepingute sõlmimisel, teenuse
osutamisel kui ka kolmandatest allikatest.
Isikuandmed, mida Klientide kohta kogume, võivad hõlmata
alljärgnevat:
Isiku tuvastamiseks vajalikud andmed – nimi, isikukood, andmed isikut
tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia).
Kontaktandmed – aadress, telefoni number, e-posti aadress,
suhtluskeel, Skype aadress ja muud kiirsuhtlus lahendused.
Kliendilepingu täitmisega seotud andmed – Kliendi ID, Kliendi teenuse
osutamise objekti aadress ja selle asukoha tuvastamise koordinaadid,
arveldusega seotud andmed (arve edastamise aadress, pangakonto
andmed, tasud teenuste ja toodete eest), võlgnevustega seotud
andmed, lepinguliste ja mitte-lepinguliste teenuste osutamine või
osutamata jätmine, sooritatud ostud, sõlmitud ja lõppenud lepingud,
esitatud avaldused ja pakkumised, päringud ja kaebused,
teenuskogemus (tagasiside).
Andmed seoste kohta teiste isikutega – Kliendi poolt esitatud või
avalikest registritest või kolmandate isikute kaudu saadud andmed selle
kohta, kas Klient tegutseb mõne teise füüsilise või juriidilise isiku
seadusliku või volitatud esindajana või kontaktisikuna .
Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud
andmed – kohaliku omavalitsuse poolt peetavast jäätmevaldajate
registrist pärinevad andmed, uurimisorganite, maksuhalduri, kohtute
ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed ja info
võlgnevuste kohta.
Suhtlusandmed, nt audio salvestused, mida kogutakse siis kui Klient
suhtleb klienditeenindusega telefoni teel või muud andmed, mida
kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtluskanalite kaudu, nt
sotsiaalmeedia, Kliendi poolt Ragn-Sells’i veebilehtede ja
iseteeninduskeskkonna sirvimise ja külastamisega seotud andmed,
näiteks IP-aadress, Interneti-teenuse pakkuja domeen, brauseri tüüp ja
versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm, teave külastatud
veebilehtede, otsitud teabe ja veebilehel kulutatud aja kohta ning muu
statistika, teave harjumuste ja eelistuste kohta.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
Töötleme Isikuandmeid peamiselt selleks, et:

 1. hallata Kliendiga suhtlemist ja tagada Kliendile parim
  klienditeenindus;
 2. hallata ja täita Kliendiga sõlmitud lepingut;
 3. hinnata Kliendile osutatud teenuste kvaliteeti;
 4. analüüsida ja prognoosida Kliendi tarbimisharjumusi, et
  pakkuda talle sobivaimat teenust ja teha eripakkumisi;
 5. korraldada kliendigruppide, toote ja teenuse turuosade ning
  muude näitajate statistilisi uuringuid ning analüüse, s.h.
  koostada eri alustel analüüsitud Kliendiandmete nimekirju (nt
  võlglaste nimekiri);
 6. täita oma seadusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi;
 7. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid nõustajale ja vaidlusi
  lahendavale institutsioonidele.

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE SEADUSE ALUSEL

 1. Seaduse alusel töötleme Isikuandmeid meie tegevust reguleerivatest
  või seda puudutavatest õigusaktidest tulenevate ülesannete, õiguste ja
  kohustuste täitmiseks.
  Näiteks võime Isikuandmeid edastada:
 2. Kohtule, kohtueelse uurimise asutusele, prokuratuurile,
  maksuhaldurile, kohtutäiturile ja muudele isikutele neile
  seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
 3. Maksu- ja Tolliametile, et vahetada ja automaatselt edastada
  maksualast teavet;
 4. Kohalikule omavalitsusele kui oma haldusterritooriumil
  korraldatud olmejäätmeveo korraldajale;
 5. Keskkonnaagentuurile jäätmearuandluse põhjal analüüside ja
  statistika tegemiseks;
 6. Keskkonnaametile jäätmearuandluse tegemiseks.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE SEOSES KLIENDILEPINGU TÄITMISEGA
Seoses kliendilepingu täitmisega töötleme Isikuandmeid selleks, et
teha vajalikke lepingueelseid toiminguid, tuvastada Kliendi
isikusamasus, kontrollida Kliendi poolt esitatud andmete ja
dokumentide õigsust ja tagada oma lepinguga võetud kohustuste
täitmine, samuti selleks, et hallata Kliendile pakutavaid teenuseid,
kontrollida nende kvaliteeti (nt. Kliendi tagasiside küsitlus), hallata
Kliendi suhtlust (nt. vastata Kliendi päringutele, saata Kliendile
meeldetuletusi) ning Kliendiga arveldada ja hallata Kliendi võlgnevusi
(nt. edastada Isikuandmeid inkassoteenuse pakkujale või kolmandale
osapoolele, kellele võime müüa või üle anda Kliendi võlgnevuse).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ÕIGUSTATUD HUVI ALUSEL
Teatud juhtudel on Isikuandmete töötlemine vajalik meie õigustatud
huvide kaitsmiseks ega mõjuta ülemääraselt Kliendi huvisid ega
põhiõigusi ja -vabadusi. Sellel alusel Isikuandmete töötlemisel püüame
alati leida tasakaalu meie õigustatud huvide ja Kliendi privaatsuse
vahel.
Õigustatud huvides Isikuandmeid töötleme näiteks:

 1. Kliendile teenuste osutamisega seotud üldiste infokirjade
  edastamiseks:
 2. turundusliku kommunikatsiooni (personaalsete otseturundus-,
  kampaania- ja sooduspakkumiste) edastamiseks Klientidele ekanalite vahendusel, posti või telefoni teel meie poolt pakutavate
  teenuste ja toodete osas;
 3. Kliendile teenuste kasutamiseks ja kaupade ostmiseks
  personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste
  välja töötamiseks;
 4. iseteeninduskeskkonnas Kliendile personaalseks kohandatud
  sisu, pakkumiste ja reklaamide edastamiseks;
 5. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks ning
  kliendiprofiilist lähtuvate sihtgruppide ja segmentide
  koostamiseks;
 6. uute ja paremate teenuste ning Iseteeninduskeskkonna
  kasutusvõimaluste välja töötamiseks;
 7. teenuste ja toodete kvaliteedi ja klienditeeninduse kvaliteedi
  hindamiseks (nt. kõnesalvestuste tegemine);
 8. vajalike andmete edastamiseks meie nõustajatele, näiteks
  audiitorteenuse või õigusabi osutamise teenuse pakkujale;
 9. võrgu- ja andmeturvalisuse tagamiseks, et saaksime astuda
  samme Kliendi Isikuandmete kaitsmiseks kadumise,
  kahjustumise, varguse ja lubamatu juurdepääsu eest;
 10. jagamiseks teiste Ragn-Sells’i grupiettevõtjatega sisemistel
  juhtimis-, aruandlus- või turunduseesmärkidel seoses meie
  toodete ja/või teenustega.

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE NÕUSOLEKU ALUSEL
Üldjuhul ei töötle me Isikuandmeid eesmärkidel, mis vajavad Kliendi
nõusolekut.
Juhul, kui meil tekib selleks vajadus, võtame Kliendilt enne vastava
Isikuandmete töötlemistoiminguga alustamist selgesõnalise nõusoleku
ning teavitame Klienti sellise töötlemisega hõlmatud Isikuandmetest ja
töötlemise eesmärkidest.
Näiteks vajame Kliendi nõusolekut selleks, kui soovime edastada
Isikuandmeid meie koostööpartneritele, et nad saaksid teha Klientidele
oma toodete või teenuste osas otsepakkumisi või juhul, kui soovime läbi
viia Klientide automatiseeritud profileerimist koos Kliendi suhtes
automaatse otsuse tegemisega.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE
Teatud juhtudel kasutame Isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejate
abi. Volitatud töötlejateks on erinevad kolmandatest isikutest teenuse
pakkujad, keda kasutame näiteks e-arvete edastamiseks,
kliendiküsitluste läbiviimiseks, turundusliku kommunikatsiooni
edastamiseks, kellelt ostame sisse IT – või pilveteenuseid või kes
osutavad meile muid teenuseid, mis aitavad kaasa meie äritegevuse
teostamisele.
Isikuandmete edastamisel volitatud töötlejatele avaldame me ainult
neid Isikuandmeid, mida nad vajavad oma teenuse pakkumiseks, ning
meil on nendega sõlmitud leping, mis nõuab neilt teabe hoidmist
turvaliselt ja konfidentsiaalsena ning keelab selle kasutamist muul viisil
kui kooskõlas meie konkreetsete juhistega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA SÄILITAMISE TÄHTAEG
Töötleme ja säilitame Isikuandmeid seni, kuni need on vajalikud selle
eesmärgi täitmiseks, milleks need kogutud on. See tähendab seda, et
Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendilepingu kehtivuse ajal
ning pärast kliendilepingu lõppemist ulatuses, milles see on vajalik, et
täita seaduses ette nähtud kohustusi või järgida seaduses sätestatud
säilitamistähtaegu või nõuete aegumistähtaegu. Isikuandmete
kustutamine toimub korra 12 kuu jooksul.

PIIRIÜLENE ANDMEEDASTUS
Me ei edasta Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse. Kolmas riik on
ebapiisava andmekaitse tasemega riik ehk riik, mis ei ole Euroopa Liidu
ega Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ning mida Euroopa
Komisjon ei ole arvanud piisava andmekaitse tasemega riikide hulka.

KLIENDI ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL
Klient võib meil küsida kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid
Isikuandmeid töödeldakse ning sellisel juhul tutvuda Isikuandmetega
ja saada teavet Isikuandmete töötlemise asjaolude kohta.
Isikuandmete väljavõte esitatakse Kliendile võimalusel üldkasutatavas
elektroonilises vormingus. Samuti on Kliendil õigus nõuda oma
ebaõigete Isikuandmete parandamist või mittetäielike Isikuandmete
täiendamist näiteks, kui need on muutunud või muul põhjusel
ebatäpsed.
Klient võib igal ajal meilt nõuda oma Isikuandmete töötlemise
lõpetamist ja nende viivitamatut kustutamist. Kliendi Isikuandmete
töötlemist ei lõpetata ja neid ei kustutata juhul, kui nende töötlemise
kohustus tuleneb seadusest või kui nende töötlemine on vajalik
Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.
Klient võib esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes,
kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas
õigustatud huvil põhineva profiilianalüüsi analüüsi suhtes või
Isikuandmete otseturunduse eesmärgil kasutamise suhtes ning sellega
seotud profiilianalüüsi suhtes.
Kliendil on õigus nõuda oma Isikuandmete töötlemise piiramist ajal,
millal me kontrollime Kliendi poolt vaidlustatud Isikuandmete õigust;
juhul, kui Klient taotleb seda Isikuandmete kustutamise asemel; juhul,
kui me ei vaja enam Isikuandmeid eesmärgil, millel need koguti, kuid
need on vajalikud Kliendile õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks; ajal, mil me, olles saanud Kliendilt vastuväite õigustatud
huvi alusel Isikuandmete töötlemisele, kontrollime kas meie õigustatud
huvid kaaluvad üles Kliendi õigustatud huvid.
Juhul, kui Isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on
Kliendil igal ajal õigus võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete
töötlemiseks.
Kliendil on õigus nõusoleku alusel või temaga sõlmitud lepingu
täitmiseks automatiseeritult töödeldavate Isikuandmete ülekandmist
teisele vastutavale töötlejale.
Taotlusi Kliendi õiguste kasutamiseks on võimalik esitada meie
esinduses, kus Klient identifitseeritakse ning kontrollitakse, et tal on
õigus teha vastav taotlus. Kliendi elektroonilisi kontaktandmeid
kasutades saadetud otseturustuspakkumistest saab loobuda vastavas
elektroonilises sõnumis viidatud viisil.
Me vastame Kliendi taotlustele põhjendamatu viivituseta, kuid mitte
hiljem kui ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast. Arvesse
võttes taotluse keerukust ja mahtu, võime vastamise tähtaega kahe kuu
võrra pikendada, teavitades viivitusest ja selle põhjustest Klienti ühe
kuu jooksul alates taotluse saamisest.
Juhul, kui Klient leiab, et tema õigusi Isikuandmete töötlemisel on
rikutud, on Kliendil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

PIIRIÜLENE ANDMEEDASTUS
Me ei edasta Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse. Kolmas riik on
ebapiisava andmekaitse tasemega riik ehk riik, mis ei ole Euroopa Liidu
ega Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ning mida Euroopa
Komisjon ei ole arvanud piisava andmekaitse tasemega riikide hulka.

KLIENDI ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL
Klient võib meil küsida kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid
Isikuandmeid töödeldakse ning sellisel juhul tutvuda Isikuandmetega
ja saada teavet Isikuandmete töötlemise asjaolude kohta.
Isikuandmete väljavõte esitatakse Kliendile võimalusel üldkasutatavas
elektroonilises vormingus. Samuti on Kliendil õigus nõuda oma
ebaõigete Isikuandmete parandamist või mittetäielike Isikuandmete
täiendamist näiteks, kui need on muutunud või muul põhjusel
ebatäpsed.
Klient võib igal ajal meilt nõuda oma Isikuandmete töötlemise
lõpetamist ja nende viivitamatut kustutamist. Kliendi Isikuandmete
töötlemist ei lõpetata ja neid ei kustutata juhul, kui nende töötlemise
kohustus tuleneb seadusest või kui nende töötlemine on vajalik
Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.
Klient võib esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes,
kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas
õigustatud huvil põhineva profiilianalüüsi analüüsi suhtes või
Isikuandmete otseturunduse eesmärgil kasutamise suhtes ning sellega
seotud profiilianalüüsi suhtes.
Kliendil on õigus nõuda oma Isikuandmete töötlemise piiramist ajal,
millal me kontrollime Kliendi poolt vaidlustatud Isikuandmete õigust;
juhul, kui Klient taotleb seda Isikuandmete kustutamise asemel; juhul,
kui me ei vaja enam Isikuandmeid eesmärgil, millel need koguti, kuid
need on vajalikud Kliendile õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks; ajal, mil me, olles saanud Kliendilt vastuväite õigustatud
huvi alusel Isikuandmete töötlemisele, kontrollime kas meie õigustatud
huvid kaaluvad üles Kliendi õigustatud huvid.
Juhul, kui Isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on
Kliendil igal ajal õigus võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete
töötlemiseks.
Kliendil on õigus nõusoleku alusel või temaga sõlmitud lepingu
täitmiseks automatiseeritult töödeldavate Isikuandmete ülekandmist
teisele vastutavale töötlejale.
Taotlusi Kliendi õiguste kasutamiseks on võimalik esitada meie
esinduses, kus Klient identifitseeritakse ning kontrollitakse, et tal on
õigus teha vastav taotlus. Kliendi elektroonilisi kontaktandmeid
kasutades saadetud otseturustuspakkumistest saab loobuda vastavas
elektroonilises sõnumis viidatud viisil.
Me vastame Kliendi taotlustele põhjendamatu viivituseta, kuid mitte
hiljem kui ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast. Arvesse
võttes taotluse keerukust ja mahtu, võime vastamise tähtaega kahe kuu
võrra pikendada, teavitades viivitusest ja selle põhjustest Klienti ühe
kuu jooksul alates taotluse saamisest.
Juhul, kui Klient leiab, et tema õigusi Isikuandmete töötlemisel on
rikutud, on Kliendil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.


Ragn-Sells Eesti Privacy Policy

Valid from 25.05 2018

These Personal Data Processing Principles describe how we at Ragn-Sells AS process the personal data of our Customers (hereinafter referred to as the “procedure”).

TERMS
A customer is a natural or legal person who uses, has used or is
expressed a desire to use the services or products offered by us.
For the purpose of this procedure, only natural persons are considered as Customers.
Personal data is any information about an identified or identifiable individual
from a person to the Client or from a legal entity to the Client’s representative.
Processing is any operation with Personal Data (collection,
storage, saving, modification, etc.)
The controller is the person who determines the processing of Personal Data
ends and means. In terms of this procedure, the person responsible for Personal Data is responsible
processor Ragn-Sells AS, registry code: 10306958, address: SuurSõjamäe 50a, Tallinn 11415 Harjumaa Estonia, contact details:
+3726060439 info@ragnsells.ee
An authorized processor is a person who, on behalf of and on behalf of the Controller
processes Personal Data.

GENERAL
We process Personal Data in accordance with this procedure. The order applies
to the processing of all Personal Data of our Customers, including before the order
to the processing of Personal Data related to customer relations that have come into force.
Additional or
more detailed requirements for the processing of personal data.
We guarantee the confidentiality and security of Personal Data at all times
applying the necessary organizational, physical and
information technology security measures. We demand the same from the authorized
from processors or third parties to whom in accordance with the same time
We transfer personal data.
We have the right to unilaterally cancel the processing of personal data at any time
change by notifying Customers at least one month before the changes
entry into force on the company’s website www.ragnsells.ee, unless otherwise provided by law
provided otherwise.

TYPES OF PERSONAL DATA
We collect Personal Data from Customers both when concluding contracts and providing services
provision as well as from third sources.
The personal data we collect about Customers may include:
the following:
Data necessary for personal identification – name, personal identification number, personal data
about a supporting document (e.g. a copy of a passport or ID card).
Contact information – address, telephone number, e-mail address,
communication language, Skype address and other instant communication solutions.
Data related to the execution of the customer contract – Customer ID, Customer service
the address of the pointing object and the coordinates for identifying its location,
billing-related data (invoice forwarding address, bank account
data, fees for services and products), related to debts
data, provision of contractual and non-contractual services or
non-delivery, completed purchases, concluded and terminated contracts,
submitted applications and offers, inquiries and complaints,
service experience (feedback).
Data on connections with other persons – submitted by the Client or
data obtained from public registers or through third parties
on whether the Customer acts as another natural or legal person
as a legal or authorized representative or contact person.
Obtained and/or created in the course of fulfilling a legal obligation
data – from the waste holders held by the local government
data from the register, investigative bodies, tax authorities, courts
and data and information resulting from inquiries made by bailiffs
about debts.
Communication data, e.g. audio recordings, which are collected as a Customer
communicates with customer service by phone or other information that
collected through e-mail, messages and other communication channels, e.g
social media, Ragn-Sells websites and
data related to browsing and visiting the self-service environment,
such as IP address, ISP domain, browser type and
version, operating system and platform, information visited
about web pages, information searched and time spent on the web page, and more
statistics, information about habits and preferences.

PURPOSES OF PERSONAL DATA PROCESSING
We process Personal Data mainly in order to:

manage communication with the Client and ensure the best for the Client
customer service;

manage and fulfill the contract concluded with the Client;

evaluate the quality of services provided to the Client;

analyze and forecast the Customer’s consumption habits so that
offer him the most suitable service and make special offers;

organize customer groups, product and service market shares and
statistical studies and analyzes of other indicators, including
prepare lists of Customer data analyzed on different bases (e.g
list of debtors);

perform their duties and obligations arising from the law;

protect one’s rights, including forwarding data to the adviser and disputes
to the resolving institutions.

PROCESSING OF CUSTOMER DATA UNDER THE LAW

Based on the law, we process Personal Data from those who regulate our activities
or the duties, rights and
to fulfill obligations.
For example, we may transfer Personal Data:

To the court, the pre-trial investigation agency, the prosecutor’s office,
to the tax administrator, bailiff and other persons to them
to fulfill the duties imposed by law;

To the Tax and Customs Board to exchange and automatically forward
tax information;

To the local government as in its administrative territory
to the organizer of organized household waste transport;

Based on waste reporting to the Environmental Agency, analyzes and
to make statistics;

For waste reporting to the Environmental Board.

PROCESSING OF PERSONAL DATA IN CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OF THE CUSTOMER AGREEMENT
In connection with the execution of the customer contract, we process Personal Data in order to
perform the necessary pre-contractual actions, identify the Client
identity, check the data provided by the Client and
the correctness of the documents and ensure the obligations assumed by the contract
fulfillment, as well as to manage the services offered to the Client,
check their quality (e.g. customer feedback survey), manage
Customer communication (e.g. respond to Customer inquiries, send to Customer
reminders) and settle with the Client and manage the Client’s debts
(e.g. transfer Personal Data to a debt collection service provider or a third party
to a party to whom we may sell or transfer the Customer’s indebtedness).

PERSONAL DATA PROCESSING ON THE BASIS OF LEGITIMATE INTEREST
In certain cases, the processing of Personal Data is necessary for our legitimate reasons
to protect interests and does not excessively affect the interests of the Client or
fundamental rights and freedoms. We try to process Personal Data on this basis
always find a balance between our legitimate interests and the Client’s privacy
sometimes.
We process Personal Data for legitimate interests, for example:

General information letters related to the provision of services to the client
to transmit:

marketing communication (personal direct marketing,
campaign and discount offers) to deliver to Customers via e-channels, mail or telephone the offers we offer
in terms of services and products;

For the customer to use services and purchase goods
personal direct marketing, promotional and promotional offers
to develop;

in a self-service environment, customized for the customer
to deliver content, offers and advertisements;

To find out the client’s expectations, preferences and needs and
target groups and segments based on the customer profile
to prepare;

new and better services and self-service environment
to develop usage options;

the quality of services and products and the quality of customer service
for evaluation (e.g. making voice recordings);

to transmit the necessary data to our advisors, for example
to the auditor service or legal aid service provider;

for network and data security so that we can step
steps to protect the Customer’s Personal Data from loss,
for damage, theft and unauthorized access;

for sharing with other Ragn-Sells group companies internally
for management, reporting or marketing purposes in connection with us
products and/or services.

PROCESSING OF PERSONAL DATA IN CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OF THE CUSTOMER AGREEMENT
In connection with the execution of the customer contract, we process Personal Data in order to
perform the necessary pre-contractual actions, identify the Client
identity, check the data provided by the Client and
the correctness of the documents and ensure the obligations assumed by the contract
fulfillment, as well as to manage the services offered to the Client,
check their quality (e.g. customer feedback survey), manage
Customer communication (e.g. respond to Customer inquiries, send to Customer
reminders) and settle with the Client and manage the Client’s debts
(e.g. transfer Personal Data to a debt collection service provider or a third party
to a party to whom we may sell or transfer the Customer’s indebtedness).

PERSONAL DATA PROCESSING ON THE BASIS OF LEGITIMATE INTEREST
In certain cases, the processing of Personal Data is necessary for our legitimate reasons
to protect interests and does not excessively affect the interests of the Client or
fundamental rights and freedoms. We try to process Personal Data on this basis
always find a balance between our legitimate interests and the Client’s privacy
sometimes.
We process Personal Data for legitimate interests, for example:

General information letters related to the provision of services to the client
to transmit:

marketing communication (personal direct marketing,
campaign and discount offers) to deliver to Customers via e-channels, mail or telephone the offers we offer
in terms of services and products;

For the customer to use services and purchase goods
personal direct marketing, promotional and promotional offers
to develop;

in a self-service environment, customized for the customer
to deliver content, offers and advertisements;

To find out the client’s expectations, preferences and needs and
target groups and segments based on the customer profile
to prepare;

new and better services and self-service environment
to develop usage options;

the quality of services and products and the quality of customer service
for evaluation (e.g. making voice recordings);

to transmit the necessary data to our advisors, for example
to the auditor service or legal aid service provider;

for network and data security so that we can step
steps to protect the Customer’s Personal Data from loss,
for damage, theft and unauthorized access;

for sharing with other Ragn-Sells group companies internally
for management, reporting or marketing purposes in connection with us
products and/or services.

PROCESSING OF CUSTOMER DATA UNDER CONSENT
In general, we do not process Personal Data for purposes that require the Customer
consent.
In the event that we need it, we will take the appropriate one from the Customer first
Explicit consent to start processing personal data
and inform the Customer about the Personal Data covered by such processing and
purposes of processing.
For example, we need the Customer’s consent if we want to transfer
Personal data to our cooperation partners, so that they can serve customers
direct offers for our products or services or if we wish to do so
carry out automated profiling of Customers with respect to the Customer
with automatic decision making.

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO AUTHORIZED PROCESSORS
In certain cases, we use authorized processors when processing Personal Data
help. Authorized processors are different third-party service providers
providers that we use, for example, to deliver e-invoices,
for conducting customer surveys, marketing communication
for transmission, from whom we purchase IT or cloud services or who
provide us with other services that help our business
to execution.
When transferring personal data to authorized processors, we only disclose
the Personal Data they need to provide their service, and
we have a contract with them that requires them to keep the information
secure and confidential and prohibits its use in any other way
if in accordance with our specific instructions.

DEADLINE FOR PERSONAL DATA PROCESSING AND STORAGE
We process and store Personal Data as long as they are necessary for this
to fulfill the purpose for which they were collected. This means that
Personal data is processed and stored during the validity of the customer contract
and after the termination of the customer agreement to the extent that it is necessary to
fulfill the obligations prescribed by the law or comply with the provisions of the law
retention periods or limitation periods for claims. Personal data
deletion takes place once in 12 months.

CROSS-BORDER DATA TRANSMISSION
We do not transfer Personal Data to third countries. The third country is
a country with an insufficient level of data protection, i.e. a country that is not a member of the European Union
nor a member of the European Economic Area and what Europe
The Commission has not included countries with an adequate level of data protection.

CLIENT’S RIGHTS IN THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
The customer can ask us for confirmation as to whether he is being treated
Personal data is processed, and in this case, read the Personal data
and receive information about the circumstances of Personal Data processing.
An extract of personal data is provided to the Customer in a public domain, if possible
in electronic format. The Customer also has the right to claim his own
correction of incorrect Personal Data or incomplete Personal Data
updating, for example, if they have changed or for another reason
inaccurate.
The customer can request us to process his Personal Data at any time
termination and their immediate deletion. Customer’s Personal Data
processing is not terminated and they are not deleted if their processing
the obligation arises from the law or if their processing is necessary
To fulfill or ensure fulfillment of the contract concluded with the client.
The customer may object to the processing of his Personal Data,
if the use of personal data is based on a legitimate interest, including
in relation to a profiling analysis based on a legitimate interest or
Regarding the use of personal data for direct marketing purposes and with this
with respect to related profiling.
The customer has the right to request the restriction of the processing of his Personal Data during
when we check the right to Personal Data contested by the Customer;
if the Customer requests it instead of deleting Personal Data; in case
if we no longer need the Personal Data for the purpose for which it was collected, but
they are necessary for preparing, presenting legal claims to the Client or
to protect; at a time when we, having received a justified objection from the Customer
on the basis of interest in the processing of personal data, we check whether we are justified
interests outweigh the legitimate interests of the Client.
In the event that Personal Data is processed on the basis of consent, it is
The customer has the right to withdraw his consent to Personal Data at any time
for processing.
The customer has the right on the basis of consent or the contract concluded with him
transfer of Personal Data processed automatically for fulfillment
to another controller.
Applications for the use of the Customer’s rights can be submitted by us
in the representative office, where the Customer is identified and it is checked that he has
the right to make a corresponding request. Customer’s electronic contact details
You can opt out of direct marketing offers sent using
as indicated in the electronic message.
We will respond to the Customer’s requests without undue delay, but not
later than within one month from the date of receipt of the application. Into account
considering the complexity and volume of the request, we can respond within two months
by notifying the Customer of the delay and its reasons
within a month of receiving the request.
In the event that the Customer finds that he has rights in the processing of Personal Data
violated, the Customer has the right to file a complaint with the Data Protection Inspectorate.

CROSS-BORDER DATA TRANSMISSION
We do not transfer Personal Data to third countries. The third country is
a country with an insufficient level of data protection, i.e. a country that is not a member of the European Union
nor a member of the European Economic Area and what Europe
The Commission has not included countries with an adequate level of data protection.

CLIENT’S RIGHTS IN THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
The customer can ask us for confirmation as to whether he is being treated
Personal data is processed, and in this case, read the Personal data
and receive information about the circumstances of Personal Data processing.
An extract of personal data is provided to the Customer in a public domain, if possible
in electronic format. The Customer also has the right to claim his own
correction of incorrect Personal Data or incomplete Personal Data
updating, for example, if they have changed or for another reason
inaccurate.
The customer can request us to process his Personal Data at any time
termination and their immediate deletion. Customer’s Personal Data
processing is not terminated and they are not deleted if their processing
the obligation arises from the law or if their processing is necessary
To fulfill or ensure fulfillment of the contract concluded with the client.
The customer may object to the processing of his Personal Data,
if the use of personal data is based on a legitimate interest, including
in relation to a profiling analysis based on a legitimate interest or
Regarding the use of personal data for direct marketing purposes and with this
with respect to related profiling.
The customer has the right to request the restriction of the processing of his Personal Data during
when we check the right to Personal Data contested by the Customer;
if the Customer requests it instead of deleting Personal Data; in case
if we no longer need the Personal Data for the purpose for which it was collected, but
they are necessary for preparing, presenting legal claims to the Client or
to protect; at a time when we, having received a justified objection from the Customer
on the basis of interest in the processing of personal data, we check whether we are justified
interests outweigh the legitimate interests of the Client.
In the event that Personal Data is processed on the basis of consent, it is
The customer has the right to withdraw his consent to Personal Data at any time
for processing.
The customer has the right on the basis of consent or the contract concluded with him
transfer of Personal Data processed automatically for fulfillment
to another controller.
Applications for the use of the Customer’s rights can be submitted by us
in the representative office, where the Customer is identified and it is checked that he has
the right to make a corresponding request. Customer’s electronic contact details
You can opt out of direct marketing offers sent using
as indicated in the electronic message.
We will respond to the Customer’s requests without undue delay, but not
later than within one month from the date of receipt of the application. Into account
considering the complexity and volume of the request, we can respond within two months
by notifying the Customer of the delay and its reasons
within a month of receiving the request.
In the event that the Customer finds that he has rights in the processing of Personal Data
violated, the Customer has the right to file a complaint with the Data Protection Inspectorate.