JÄTKUSUUTLIKKUS ON OSA MEIE DNA-ST

Jätkusuutlikkus on kogu Ragn-Sellsi äritegevuse tuum ja osake iga meie töötaja DNA-st. Alates 1881. aastast oleme olnud elav tõestus, et keskkonnast hoolimine ja äritegevus saavad – ja peavad – käima käsikäes.

KLIIMAPOSITIIVNE ETTEVÕTE 2030
Ragn-Sellsi eesmärk on olla 2030. aastaks kliimapositiivne ettevõtte ja juhtida ühiskonna üleminekut ringmajandusele. Seda eesmärki silmas pidades oleme korraldanud kogu oma tänase äritegevuse.
7 ALAEESMÄRKI 2030 AASTAKS
Kliimapositiivsuse saavutamiseks oleme määratlenud 7 alaeesmärki, mis on seotud tööohutuse ning keskkonna, sotsiaalsete aspektide ja juhtimisega (ESG) ning mis tuleb samuti saavutada 2030. aastaks.

“RAGN-SELLS SAAVUTAB 2030. AASTAKS KLIIMAPOSITIIVSUSE LÄBI INNOVAATILISTE RINGLAHENDUSTE, MIS NII DETOKSIFITSEERIVAD KUI TAASKASUTAVAD ÜHISKONNA KRIITILISI RESSURSSE.”

LARS LINDÉN
RAGN-SELLS GRUPI CEO

SÄÄSTVA ARENGU EESMÄRGID

Ragn-Sellsi jätkusuutlikkuse strateegia ja teenused on lahutamatult seotud 2015. aastal kinnitatud ÜRO säästva arengu tegevuskavaga (Agenda 2030), mille raames kinnitati 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki (SDG). Kuigi Ragn-Sellsi tegevus toetab kõiki eesmärke, on 4 neist meie jaoks eriti olulised.

KLIIMAPOSITIIVSUSE SAAVUTAMINE 2030. AASTAKS

Kliimapositiivsuse saavutamiseks oleme määratlenud 7 alaeesmärki neljas valdkonnas: inimesed ja kultuur, väärtusloome ja innovatsioon, kliima ja keskkond ning vastutustundlikud suhted.

INIMESED JA KULTUUR

MEIE INIMESED ON JÄTKUSUUTLIKU ARENGU LIIKUMAPANEV JÕUD

Töötajate mitmekesisus, võrdsus, kaasatus ja ohutus kõikidel tasanditel on Ragn-Sellsi jaoks esmatähtis. Oleme määratlenud ja hoiame korras töökeskkonna, mis on vajalik töötajate motivatsiooni, ohutuse ja rahulolu tagamiseks. Tegeleme pidevalt töötajate teadlikkuse tõstmisega ning panustame tervise edendamisse ja turvalise töökultuuri tugevdamisse.

Toetame:

#1 MITMEKESISUS
Meie töökultuur on koostööpõhine, kaasav ja mittediskrimineeriv. Töötades traditsiooniliselt meestekeskses sektoris, on meie fookus soolisel mitmekesisusel. Sarnaselt juba Eestis saavutatule on ka Ragn-Sells Grupi eesmärk saavutada aastaks 2030 sooline tasakaal juhtkonnas.
#2 TÖÖOHUTUS
Ragn-Sellsi tööohutus on valdkonna juhtiv ja meid peetakse eeskujuks. Seda saavutame läbi regulaarse ohutegurite jälgimise, riskide hindamise ja töötajate arendamise. Võtame kasutusele ennetavaid meetmeid ja täiustame pidevalt protsesse. Iga töötaja on kaasatud ning talle on antud võimalus täita oma vastutust.

ÜHTNE KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM, MIS TOETAB RAGN-SELLSI EESMÄRKE

ISO on tuntuim rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise standard. Ragn-Sellsile on omistatud ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid, mis tunnistavad, et ettevõttes järgitakse kliendikeskseid juhtimistavasid ja väärtustatakse keskkonda. Tööohutuse ja tervisehoiu tagamiseks järgime igapäevaselt ISO 45001 nõudeid.

VÄÄRTUSLOOME JA INNOVATSIOON

IGA MEIE SAMM PEAB LOOMA VÄÄRTUST

Tänase keskkonnakriisi on põhjustanud vastutustundetu ressursside ammutamine ja kasutamine. On ülioluline liikuda üle ringsete toimimisviisideni – ja seda kiirelt. Ragn-Sellsis küsime endalt alati – kas järgnev otsus loob väärtust nii loodusele, inimestele kui ettevõttele? Oleme täielikult pühendunud keskkonda säästvate lahenduste väljatöötamisele, tehes tihedat koostööd partnerite, teadlaste, sidusrühmade ja klientidega.

Toetame:

#3 FOOKUS JÄÄTMETE ASEMEL RESSURSSIDEL
Asendame iganenud arusaama jäätmetest ressurssipõhimõttega ja läbi innovaatiliste lahenduste kindlustame ringmaterjalide kättesaadavuse.
#5 RINGSED LAHENDUSED KOOSTÖÖS PARTNERITEGA
Arendame ja rakendame väärtust loovaid ringmaterjalivooge eesmärgiga suurendada materjalide ringlussevõttu ja vältimaks emissioone.
#7 TAASKASUTATUD MATERJALID HANGETEL
2030. aastaks põhineb vähemalt 50% kõigist meie hangetest taaskasutatud ressurssidel. Taaskasutatud materjalide eelistamist ootame ka partneritelt.

INSPIREERIVAD NÄITED RAGN-SELLSI INNOVATSIOONIDEST

KLIIMAPOSITIIVNE KALTSIUMKARBONAAT

Kui täna materjalitööstuses vajaminev kaltsiumkarbonaat toodetakse loodusliku lubjakivi põletamisel, siis Ragn-Sells võtab Eesti elektritootmise käigus tekkinud põlevkivituhkadest välja kaltsiumi ja paneb selle reageerima kinnipüütud C02-ga. Nende kahe jäätmevoo sidumisel tekib ülipuhas kaltsiumkarbinaat. Ainulaadne on, et seome oma tootesse pea poole rohkem CO2-te kui ise tootmise käigus emiteerime.

LOE ROHKEM | OSA PROJEKT
KLIIMANEUTRAALSED BIOVÄETISED

Põllumajanduse ja loomakasvatuse jaoks eluliselt vajalik lämmastik toodetakse täna suures koguses maagaasi põletamise teel. Ragn-Sellsil on patenteeritud tehnoloogia, kuidas ilma ühegi põletusprotsessita eraldada lämmastik reoveest ja anda see tagasi ringlusesse. See on inspireeriv ringmajanduse näide, kus muldadest väljavõetud väetis jõuab sinna uuesti tagasi, ilma, et peaks midagi kaevandama või suures koguses CO2 emiteerima.

LOE ROHKEM | Aqua2N

KLIIMA JA KESKKOND

#4 VÄHENDAME CO2 HEITKOGUSEID

Keskkonna kaitsmine ja bioloogilise mitmekesisuse edendamine on meie prioriteet. Hoiame enda tegevusega kaasnevad riskid kontrolli all, vähendame kahjulikke mõjusid ja suurendame positiivseid ning keskendume materjalide ringlusele, mis aitab vähendada meie klientide CO2 jalajälge. Lisaks panustame oma arendustes uutele tehnoloogiatele, mis võimaldavad materjale toota senisest oluliselt madalama CO2 jalajäljega (biokaevandamine) ning mis aitavad ka CO2-e väärindada toodeteks ja seda aastakümneteks siduda.

Toetame:

VASTUTUSTUNDLIKUD SUHTED

#6 HOIAME MATERJALIVOOD LÄBIPAISTVANA

Töötame järjepidevalt jätkusuutliku tarneahela kindlustamise nimel ja püüame alati nõuetest rohkemgi pakkuda. Materjalivoogude läbipaistvuse tagame läbi pideva jälgimise, auditeerimise ja tarneahelate digitaliseerimise. Samuti oleme võtnud kohustuse korraldada oma äritegevust ja huvide edendamist seaduslikul ja eetilisel viisil. Ootame oma tarnijatelt ja äripartneritelt eetikakoodeksis ja tegevusjuhises sätestatud tingimuste ja põhimõtete täitmist.

Toetame:

RAGN-SELLS KUI RINGMAJANDUSE EESTKÕNELEJA

Meie jätkusuutlikkuse strateegias on olulisel kohal avalikes aruteludes osalemine. Ringmajanduse ja kliimaneutraaluse edendamiseks oleme tihedas dialoogis maailma liidrite, poliitiliste esindajate ja erinevate sektorite juhtivate ettevõtetega, võtame aktiivselt osa poliitilistest kõnelustest ja rahvusvahelistest kliimakohtumistest ning aitame välja töötada keskkonda toetavaid regulatiive.

LOE LISAKS

TUNNUSTUSED JA LIIKMELISUS